Đại Thừa Khởi Tín Luận (Cương yếu)

208

Cương yếu

TỤNG QUY KÍNH
Quy mạng tận thập phươngTối thắng nghiệp biến tri,
Sắc vô ngại tự tạicứu thế đại bi giả.
Cập bỉ thân thể tướng. Pháp tính Chân như hải.
Vô lượng công đức tạngNhư thật tu hành đẳng.
Vị dục linh chúng sinhtrừ nghi xả tà chấp.
Khởi Đại chính tínPhật chủng bất đoạn cố.
Dịch nghĩa:
1: Đảnh lễ mười phương Phật, tối thắng Chính biến tri, Đấng Đại bi cứu thế, Thể và Tướng thân Phật
2: Sắc tự tại vô ngại. Biển Pháp tính Chân như, tạng công đức vô lượng. Đấng như thật tu hành.
3: Muốn tất cả chúng sinhtrừ nghi bỏ tà chấp, Khởi Chính tín Đai thừa, khiến giống Phật không mất.
Cương yếu: Mở đầu Luận chủ thể hiện sự thành tâm kính lễ đối với Tam bảo bằng 3 tụng gọi là Quy kính tụng. Đây là thông lệ trước khi tạo luận hầu hết của các Luận sư từ trước đến nay trong Phật giáo.
 
1. Quy kính Phật: Đảnh lễ mười phương Phật bậc tối thắng chính biến tri thể và tướng của Phật là sắc thân tự tại vô ngại. Phật là bậc Giác ngộ và chứng đắc quả vị tối cao.
2: Quy kính Pháp: Biển pháp tính Chân như, tạng công đức vô lượngChính pháp Đại thừa xuất sinh vô lượng công đức, bởi vì y vào Chân như vốn sẵn có vô lượng công đức gọi là Xứng tính công đức. Hơn nữa, quy y Pháp tức quy y Báo thân và Ứng thân Phật vì Pháp thân Phật bao gồm Báo thân và Ứng thânba thân là một.

3: Quy kính Tăng: Tăng những bậc như thật tu hành hoàn toàn thanh tịnhchứng đắc Vô lậu trí. Đây là chỉ Bồ tát từ Sơ địa đến Đẳng giác địa.

Tụng cuối: Dục linh chúng sinhtrừ nghi xã tà chấp, khởi đại thừa chính tínPhật chủng bất đoạn cố. Nói lên mục đích tạo luận Luận chủ hy vọng tất cả chúng sinh từ phàm phu bắt đầu khởi tín tâm chân chính, đoạn trừ mọi nghi hoặc phiền nãonỗ lực tu hành để sớm thành tựu đạo quả giải thoát sinh tử, có như thế Phật pháp mãi trường tồn nhân gian, làm nhãn mục cho đời,.
Luận văn: Hữu pháp năng khởi Ma ha diễn tín cănthị cố ưng thuyết. Thuyết hữu ngũ phầnVân hà vi ngũ? Nhất giả: Nhân duyên phần. Nhị giả: Lập nghĩa phần. Tam giảGiải thích phần. Tứ giảTu hành tín tâm phần. Ngũ giả: Khuyến tu lợi ích phần.
Dịch nghĩa: Có một pháp có thể phát khởi Tín tâm Đại thừacần phải thuyết minh. Nội dung toàn luận gồm 5 chương: Chương I: Nhân duyênChương II: Lập nghĩa; Chương III: Giải thíchChương IV: Tu hành tín tâmChương V: Khuyến tu lợi ích