Đại giới đàn Trí Tịnh PL.2561: HT.Thích Minh Thông khai đạo giới tử cầu thọ giới

743

Sáng qua , 8-5, sau lễ khai mạc Đại giới đàn Trí Tịnh PL.2561 tại Việt Nam Quốc Tự, Ban Tổ chức đã cung thỉnh HT.Thích Minh Thông, đương vi Luật sư của Đại giới đàn đăng tòa khai đạo giới tử.

Tham dự buổi khai đạo giới tử có 876 giới tử của 5 chúng giới tử cầu giới: Tỳ-kheo, Sa-di, Tỳ-kheo-Ni, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-Ni. Các giới tử đã lắng lòng nghe lời dạy của Hòa thượng Luật sư, khuyến tấn họ dõng mãnh cần cầu giới pháp, sám hối để thân tâm cho thanh tịnh mà thọ giới pháp.

P.Đăng – V.Giang (Giác Ngộ Online)