Thứ Hai, 23 Tháng Năm 2022
TIN TỨC Tin tức Phật sự Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Giới tử Ni cầu Chánh...

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Giới tử Ni cầu Chánh pháp Đại Tăng

Thiền viện Thường Chiếu: 1C QL51, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai

Chiều 18-4, tại Tuyển Phật trường Thường Chiếu, Hội đồng Thập sư Ni đã hướng dẫn giới tử đến cầu thọ Chánh pháp với đại Tăng.

Sau lời tác bạch xin được vào của Ni trưởng Thích nữ Như Dung – Điển lễ của giới đàn Ni, Đại đức Thích Nguyên Hưng đã hướng dẫn chư Ni vào đảnh lễ Tam bảo, yết bái Đại Tăng cầu trao truyền Chánh pháp cho giới tử Ni.

Sau khi đến giới trường, đảnh lễ Tam bảo và an tọa, Ni trưởng Thích nữ Như Đức, Giáo thọ A-xà-lê đã hướng dẫn giới tử Ni cầu thỉnh Yết-ma A-xà-lê và tôn chứng Tăng-già, thỉnh nguyện mong được tiếp nhận Chánh pháp từ Đại Tăng.

Sau khi vấn hòa xong, các giới tử Ni vân tập trước Đại Tăng và được Hòa thượng Yết-ma hỏi các già nạn, Hòa thượng xác vấn Giáo thọ A-xà-lê Ni rằng các giới tử Thức-xoa-ma-na các nội dung theo luật. Sau đó, tuần tự 3 vị giới tử Ni được gọi vào để thực hiện nghi thức Bạch tứ yết-ma giữa hai bộ Tăng -Ni tác thành giới thể. Thầy Giáo thọ Tăng trao 8 pháp Ba-la-di và còn các pháp khác trong 348 học giới phải thân cận các bậc trưởng thượng Ni để học cho đủ.

Tiếp đến, thầy Giáo thọ Tăng đã sách tấn, nhắc nhở Ni chúng, phải tinh tấn tu học vì thân người khó được mà nay đã được, giới pháp khó gặp mà nay đã gặp, vậy sau khi nhận giới pháp xong phải vâng giữ trân trọng.

Ni trưởng Thích nữ Như Đức, Giáo thọ đã hướng dẫn các giới tử Ni thỉnh Yết-ma và Tôn chứng

Hòa thượng Yết-ma đã trao Bát kỉnh pháp (là tám điều phải tôn trọng, cung kính suốt đời không được trái phạm). Khi giới tử đã thành tựu bản thể Tỳ-kheo-ni, chư tôn đức đã hướng dẫn các giới tử về tại giới trường Ni để xả man y và tiếp nhận tam y, bát, tọa cụ và đãy lọc nước.

Sau khi viên thành giới thể, chư tôn đức Ni hướng dẫn giới tử đảnh lễ tri ân Đại Tăng, đã thương tưởng mà trao truyền Chánh pháp của Đức Như Lai cho hàng Ni lưu, kính nguyện trọn đời vâng giữ và thực hành.

Các giới tử đước giới sư Ni truyền tam y

Nhóm PV Báo Giác Ngộ

Tin khác

Cùng chuyên mục

error: Nội dung được bảo mật !!