Convert font trong Acrobat XI Pro

3199

File Acrobat (.pdf) khi mở đều được nhúng font theo file. Nhưng khi nhập file này vào 1 chương trình khác thường bị đổi font do khi nhập font sẽ không còn được nhúng. Để xử lý vấn đề này, ta convert toàn bộ font ngay trên file .pdf sang dạng lineart bằng Acrobat XI. Bằng cách này chúng ta không còn lệ thuộc vào bộ font kèm theo nữa.

Xem video hướng dẫn:

Tải chương trình Acrobat XI Pro