30 C
Ho Chi Minh City
T3, 20 Th4 2021 - 2564

Cao Tăng dị truyện (Ưu Ba Cúc Da)

Ưu Ba Cúc Da Một người tâm không Nhất nhân tâm không Cung ma chấn động Ma cung chấn động Cầm mũi kim cương Ác kim cương phong Ai dám đùa giỡn Thùy cảm khinh lộng Nếu chịu quay đầu Nhược...

Cao Tăng dị truyện (Tôn giả Thương Na Hòa Tu)

Tôn giả Thương Na Hòa Tu Căn linh Bát Nhã Bát Nhã linh căn Kiếp trước đã chứng Túc sanh dĩ chứng Nên Sư sắp sanh Cố sư tương xuất Cỏ lành ứng trước Thụy...

Cao Tăng dị truyện (Tôn giả A Nan)

Tôn giả A Nan Nghe nhiều như biển Đa văn như hải Uống dòng rượu pháp Ẩm súc pháp lưu Chư Phật còn mất Chư Phật xuất một Chẳng rời đầu lưỡi Bất ly...

Cao Tăng dị truyện (Tôn giả Ma Ha Ca Diếp)

Tôn giả Ma Ha Ca Diếp (Maha-Kasypa) Thân hình sắc vàng Kim chi sắc hình Kim cang là tâm Kim cang vị tâm Vâng gìn huệ mạng Phụng trì tuệ mạng Thường chuyển pháp luân Thường chuyển pháp luân Thế Tôn nâng...

Cao Tăng dị truyện (Bồ Đề Đạt Ma)

Bồ Đề Đạt Ma Thuyết pháp Nam Ấn Độ: Bát Nhã Đa La thị tịch, Bồ Đề Đạt Ma giáo hóa ở bổn quốc. Có hai sư là Phật Đại Tiên và Phật Đại Thắng Đa,...

Cao Tăng dị truyện (Ma Noa La)

Ma Noa La Khi được truyền kệ, bầy hạc bay lên vừa kêu vừa đi. Ma Noa vọt lên hư không làm 18 phép thần biến trở về tòa chỉ xuống...

Cao Tăng dị truyện (Bà tu bàn đầu)

Bà tu bàn đầu Xưa Như Lai tu ở Tuyết Sơn có ổ Dã Thước ở trên đảnh. Phật thành đạo rồi, Dã Thước thọ báo làm vua nước Na Đề. Phật thọ ký rằng: - Ông...

Cao Tăng dị truyện (Cưu Ma Da La)

Cưu Ma Da La Cưu Ma Đa La là con Bà La Môn nước Đại Nguyệt Thị, xưa là trời Tự Tại Thiên Dục giới lục thiên, thấy Bồ tát Anh Lạc, chợt khởi...

Cao Tăng dị truyện (Tăng Già Nan Đề)

Tăng Già Nan Đề Ngài khi phó chúc xong, tay phải vịn cây mà tịch. Đại chúng bàn luận: - Quần chúng quy tịch dưới gốc cây là điềm che mát cho người sau. Họ...

Cao Tăng dị truyện (La hầu la da)

La hầu la da La Đa lấy tay phải nâng bát vàng lên đến Phạm cung lấy cơm thơm về thiết trai đại chúng. Đại chúng chợt đem tâm chán ghét....

Cao Tăng dị truyện (Ca Na Đề Bà)

Ca Na Đề Bà Đề Bà đắc pháp rồi, danh vang khắp nơi. Nhưng vẫn lo người không tin lời mình. Khi ấy ở Thiên Trúc có thờ tượng...

Cao Tăng dị truyện (Long Thọ)

Long Thọ Ngài được phó tháp, trong 90 ngày tụng thông kinh sách ở Diêm Phù Đề, lại nghĩ: - Kinh Phật cõi đời tuy diệu mà cú...

Sống chân chánh là tin kính Phật

Câu chuyện này kể lại khi Đức Thế Tôn ở Vệ-xá-ly (vesali) liên quan đến một thầy Tỳ kheo. Khi nghe đức Phật tuyên bố: -...

Những chú trâu nổi bật trong Văn học

HĐ  Đó là những con trâu gắn liền với những câu chuyện thú vị tản mạn trong các giai thoại nổi tiếng, về các...

Cao Tăng dị truyện (Mã Minh)

Mã Minh Dạ Xa bảo chúng: "Đại sĩ này xưa là vua nước Tỳ Xá Lợi, vì nước ấy có một loại người khỏa thân, như ngựa lộ...

Sự tích trâu vàng hồ Tây

HĐ  Ít ai biết rằng, hồ Tây còn có tên gọi khác là hồ Kim Ngưu (Hồ Trâu Vàng). Cái tên này bắt nguồn...

Cao Tăng dị truyện (Phú Na Dạ Xa)

Phú Na Dạ Xa Tông Cảnh Lục nói: "Tây Thiên trong núi Vân Đà Sơn có một La Hán tên Phú Lâu Na, Mã Minh đến gặp thấy ngồi yên trong rừng,...

Cao Tăng dị truyện (Hiệp Tôn Giả)

Hiệp Tôn Giả Phía Bắc Thiên Trúc có Vô Trước xiển dương tông giáo, em là Thiên Thân. Ban đầu người em theo Tiểu thừa, làm luận năm trăm bộ. Vô Trước thấy em căn duyên sắp thuần thục,...

Cao Tăng dị truyện (Phục Đà Nan Đê)

Phục Đà Nan Đê Gặp Nan Sanh (Hiếp Tôn giả). Ngày xuất gia, ánh sáng lành chiếu chỗ ngồi có hai mươi mốt viên xá lợi hiện lên.

Lược truyện đức Phật Thích Ca – Vui thay Đức Phật ra đời

Cách đây nhiều năm, tại một vương quốc nhỏ ở phía Bắc Ấn Độ, có một sự kiện xảy ra làm thay đổi toàn...

TIN ĐÃ ĐĂNG

Scroll Up