Thứ Ba, 24 Tháng Năm 2022

Luật tạng
L

Bộ Phân Tích Giới Bổn (CHƯƠNG SAṄGHĀDISESA (TĂNG TÀNG)

CHƯƠNG SAṄGHĀDISESA (TĂNG TÀNG) Bạch chư đại đức, mười ba điều saṅghādisesa (tăng tàng) này được đưa ra đọc tụng. ĐIỀU SAṄGHĀDISESA (TĂNG TÀNG) THỨ NHẤT: Lúc bấy giờ, đức Phật...

Bộ Phân Tích Giới Bổn (Chương Parajika thứ tư)

CHƯƠNG PĀRĀJIKA THỨ TƯ Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Vesālī, Mahāvana, giảng đường Kūṭāgāra. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ...

Bộ Phân Tích Giới Bổn (Chương Parajika thứ ba)

III. CHƯƠNG PĀRĀJIKA THỨ BA Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự ở thành Vesālī, Mahāvana, giảng đường Kūṭāgāra. Vào lúc bấy giờ, đức Thế...

Bộ Phân Tích Giới Bổn (Chương Parajika thứ nhì)

Chương Parajika thứ nhì  Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rājagaha (Vương Xá), ở núi Gijjhakūṭa (Linh Thứu sơn). Vào lúc...

Bộ Phân Tích Giới Bổn (Phân Tích Giới Tỳ-khưu – I)

Phân Tích Giới Tỳ-khưu - I (Bhikkhuvibhanga I) CHƯƠNG VERAÑJA Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Verañjā, ở cội cây Nimba của dạ xoa Naḷeru, cùng...

Bộ Phân Tích Giới Bổn (Giơí thiệu)

Tạng Luật (Vinayapiṭaka) thuộc về Tam Tạng (Tipiṭaka) là những lời dạy và quy định của đức Phật về các vấn đề có liên...

Luật Ma Ha Tăng Kỳ (Quyển thứ bốn mươi )

Quyển thứ bốn mươi NÓI RÕ PHẦN CÒN LẠI CỦA 141 PHÁP BA-DẠ-ÐỀ -ooOoo- 134- GIỚI: DU HÀNH TRONG LÚC AN CƯ. Khi Phật an trú tại thành...

Luật Ma Ha Tăng Kỳ (Quyển thứ ba mươi chín)

Quyển thứ ba mươi chín -ooOoo- NÓI RÕ PHẦN THỨ BA CỦA 141 PHÁP BA-DẠ-ÐỀ. 100. GIỚI: CHO NGƯỜI CÓ CHỒNG DƯỚI 12 TUỔI THỌ GIỚI. Khi Phật...

Luật Ma Ha Tăng Kỳ (Quyển thứ ba mươi tám)

Luật Ma Ha Tăng Kỳ Quyển thứ ba mươi tám NÓI RÕ PHẦN THỨ HAI CỦA 141 GIỚI BA-DẠ-ÐỀ. 72- GIỚI: CHO Y CHO TU SĨ NGOẠI...

Luật Ma Ha Tăng Kỳ (Quyển thứ ba mươi bảy)

NÓI RÕ PHẦN CÒN LẠI CỦA 19 PHÁP TĂNG TÀN 12- GIỚI: KHUYÊN NGƯỜI LÀM ÐIỀU PHI PHÁP. Khi Phật an trú tại thành Vương Xá, lúc ấy đức Thế Tôn chế giới không cho Tỉ-kheo-ni...

Luật Ma Ha Tăng Kỳ (Quyển thứ ba mươi sáu )

GIỚI PHÁP CỦA TỈ-KHEO-NI NÓI RÕ PHẦN ÐẦU CỦA TÁM BA-LA-DI. 1- GIỚI: DÂM DỤC. Ðức Thế Tôn Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác từ lúc ban đầu phát tâm tu đạo nay đã thành tựu, đang an trú tại tinh...

Luật Ma Ha Tăng Kỳ (Quyển thứ ba mươi lăm )

NÓI RÕ PHÁP OAI NGHI THỨ HAI CÁCH THỨC ÐI KINH HÀNH. Khi Phật an trú tại vườn trúc Ca-lan-đà nơi thành Vương Xá, lúc ấy có một Tỉ-kheo mang guốc gỗ đi kinh hành trước...

Luật Ma Ha Tăng Kỳ (Quyển thứ ba mươi bốn )

NÓI RÕ PHẦN ÐẦU CỦA OAI NGHI TÁC PHONG CỦA THƯỢNG TỌA THỨ NHẤT. Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, bấy giờ Tỉ-kheo Tăng tập...

Luật Ma Ha Tăng Kỳ (Quyển thứ ba mươi ba )

NÓI RÕ PHẨM TẠP TỤNG THỨ MƯỜI MỘT BẢY TRĂM VỊ ĐẠI HỘI KẾT TẬP. PHÁP TẠNG. Sau khi Phật Niết-bàn (khoảng 100 năm), các trưởng lão Tỉ-kheo ở Tăng-già-lam...

Luật Ma Ha Tăng Kỳ (Quyển thứ ba mươi hai )

NÓI RÕ PHẨM TẠP TỤNG THỨ MƯỜI PHÉP ĂN CHUNG. Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy, nhóm sáu Tỉ-kheo cùng ăn chung bị người đời chê cười rằng: -...

Luật Ma Ha Tăng Kỳ (Quyển thứ ba mươi mốt )

Quyển Thứ Ba Mươi Mốt NÓI RÕ PHẨM TẠP TỤNG THỨ CHÍN NẤU ĂN Ở CHỖ NGỦ VÀ TỰ NẤU ĂN. Khi Phật an trú tại tinh xá Khoáng Dã được Chư...

Luật Ma Ha Tăng Kỳ (Quyển thứ ba mươi )

NÓI RÕ PHẨM TẠP TỤNG THỨ TÁM Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Vương Xá. Lúc ấy, tôn giả Tất Lăng Già Bà Tha đang sống trong thôn, hằng ngày đi qua...

Luật Ma Ha Tăng Kỳ (Quyển thứ hai mươi chín)

NÓI RÕ PHẨM TẠP TỤNG THỨ BẢY Lại nữa, khi Phật du hành tại nước Câu Tát La, lúc ấy các Tỉ kheo cầm y bát của Hòa Thượng, A xà lê đi trước, ra...

Luật Ma Ha Tăng Kỳ (Quyển thứ hai mươi tám)

NÓI RÕ PHẨM TẠP TỤNG THỨ SÁU VẤN ĐỀ Y CA-HI-NA. Khi Phật an trú tại Câu Thiểm Di, vườn Cù Sư La, được Chư Thiên và người đời cúng dường. Bấy giờ, phu nhân của...

Luật Ma Ha Tăng Kỳ (Quyển thứ hai mươi bảy)

Quyển Thứ Mười Bảy NÓI RÕ PHẦN THỨ 6 CỦA 92 PHÁP ĐƠN ĐỀ. 36. GIỚI: ĂN PHI THỜI. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên. Bấy...

CÁC TIN KHÁC

CÓ THỂ BẠN THÍCH

error: Nội dung được bảo mật !!