Thứ Hai, 29 Tháng Năm 2023

Luật tạng
L

Phân Tích Giới Tỳ-khưu Ni (Phẩm nằm chung)

PHẨM NẰM CHUNG 4. 4. 1. ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện của...

Phân Tích Giới Tỳ-khưu Ni (Phẩm loã thể)

PHẨM LÕA THỂ 4. 3. 1. ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện của...

Phân Tích Giới Tỳ-khưu Ni (Phẩm bóng tối)

Phẩm bóng tối 4. 2. 1. ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện của...

Phân Tích Giới Tỳ-khưu Ni (Phẩm tỏi)

CHƯƠNG PĀCITTIYA PHẨM TỎI 4. 1. 1. ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện của ông...

Phân Tích Giới Tỳ-khưu Ni (Chương Ưng xả)

III. CHƯƠNG NISSAGGIYA (ƯNG XẢ) Bạch chư đại đức ni, ba mươi điều nissaggiya pācittiya (ưng xả đối trị) này được đưa ra đọc tụng. PHẦN BÌNH BÁT - ĐIỀU HỌC THỨ...

Phân Tích Giới Tỳ-khưu Ni (Chương Mười bảy pháp)

CHƯƠNG MƯỜI BẢY PHÁP (SATTARASAKAṆḌAṂ) Bạch chư đại đức ni, mười bảy điều saṅghādisesa (tăng tàng) này được đưa ra đọc tụng. ĐIỀU SAṄGHĀDISESA (TĂNG TÀNG) THỨ NHẤT: Lúc bấy giờ,...

Phân Tích Giới Tỳ-khưu Ni (CHƯƠNG PĀRĀJIKA)

CHƯƠNG PĀRĀJIKA (PĀRĀJIKAKAṆḌAṂ) ĐIỀU PĀRĀJIKA THỨ NHẤT: Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi (Xá Vệ), Jetavana (Kỳ Viên), tu viện của ông Anāthapiṇḍika (Cấp...

Bộ Phân Tích Giới Bổn CHƯƠNG SAṄGHĀDISESA (TĂNG TÀNG) (tt)

CHƯƠNGSAṄGHĀDISESA(TĂNG TÀNG) (tt) ĐIỀU SAṄGHĀDISESA (TĂNG TÀNG) THỨ CHÍN Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rājagaha, Veḷuvana, nơi nuôi dưỡng các con...

Bộ Phân Tích Giới Bổn (CHƯƠNG SAṄGHĀDISESA (TĂNG TÀNG)

CHƯƠNG SAṄGHĀDISESA (TĂNG TÀNG) Bạch chư đại đức, mười ba điều saṅghādisesa (tăng tàng) này được đưa ra đọc tụng. ĐIỀU SAṄGHĀDISESA (TĂNG TÀNG) THỨ NHẤT: Lúc bấy giờ, đức Phật...

Bộ Phân Tích Giới Bổn (Chương Parajika thứ tư)

CHƯƠNG PĀRĀJIKA THỨ TƯ Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Vesālī, Mahāvana, giảng đường Kūṭāgāra. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ...

Bộ Phân Tích Giới Bổn (Chương Parajika thứ ba)

III. CHƯƠNG PĀRĀJIKA THỨ BA Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự ở thành Vesālī, Mahāvana, giảng đường Kūṭāgāra. Vào lúc bấy giờ, đức Thế...

Bộ Phân Tích Giới Bổn (Chương Parajika thứ nhì)

Chương Parajika thứ nhì  Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rājagaha (Vương Xá), ở núi Gijjhakūṭa (Linh Thứu sơn). Vào lúc...

Bộ Phân Tích Giới Bổn (Phân Tích Giới Tỳ-khưu – I)

Phân Tích Giới Tỳ-khưu - I (Bhikkhuvibhanga I) CHƯƠNG VERAÑJA Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Verañjā, ở cội cây Nimba của dạ xoa Naḷeru, cùng...

Bộ Phân Tích Giới Bổn (Giơí thiệu)

Tạng Luật (Vinayapiṭaka) thuộc về Tam Tạng (Tipiṭaka) là những lời dạy và quy định của đức Phật về các vấn đề có liên...

Luật Ma Ha Tăng Kỳ (Quyển thứ bốn mươi )

Quyển thứ bốn mươi NÓI RÕ PHẦN CÒN LẠI CỦA 141 PHÁP BA-DẠ-ÐỀ -ooOoo- 134- GIỚI: DU HÀNH TRONG LÚC AN CƯ. Khi Phật an trú tại thành...

Luật Ma Ha Tăng Kỳ (Quyển thứ ba mươi chín)

Quyển thứ ba mươi chín -ooOoo- NÓI RÕ PHẦN THỨ BA CỦA 141 PHÁP BA-DẠ-ÐỀ. 100. GIỚI: CHO NGƯỜI CÓ CHỒNG DƯỚI 12 TUỔI THỌ GIỚI. Khi Phật...

Luật Ma Ha Tăng Kỳ (Quyển thứ ba mươi tám)

Luật Ma Ha Tăng Kỳ Quyển thứ ba mươi tám NÓI RÕ PHẦN THỨ HAI CỦA 141 GIỚI BA-DẠ-ÐỀ. 72- GIỚI: CHO Y CHO TU SĨ NGOẠI...

Luật Ma Ha Tăng Kỳ (Quyển thứ ba mươi bảy)

NÓI RÕ PHẦN CÒN LẠI CỦA 19 PHÁP TĂNG TÀN 12- GIỚI: KHUYÊN NGƯỜI LÀM ÐIỀU PHI PHÁP. Khi Phật an trú tại thành Vương Xá, lúc ấy đức Thế Tôn chế giới không cho Tỉ-kheo-ni...

Luật Ma Ha Tăng Kỳ (Quyển thứ ba mươi sáu )

GIỚI PHÁP CỦA TỈ-KHEO-NI NÓI RÕ PHẦN ÐẦU CỦA TÁM BA-LA-DI. 1- GIỚI: DÂM DỤC. Ðức Thế Tôn Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác từ lúc ban đầu phát tâm tu đạo nay đã thành tựu, đang an trú tại tinh...

Luật Ma Ha Tăng Kỳ (Quyển thứ ba mươi lăm )

NÓI RÕ PHÁP OAI NGHI THỨ HAI CÁCH THỨC ÐI KINH HÀNH. Khi Phật an trú tại vườn trúc Ca-lan-đà nơi thành Vương Xá, lúc ấy có một Tỉ-kheo mang guốc gỗ đi kinh hành trước...

CÁC TIN KHÁC

CÓ THỂ BẠN THÍCH

error: Nội dung được bảo mật !!