Thứ Sáu, 12 Tháng Tám 2022
Kinh-Luận Luận tạng A Tỳ Đàm trong truyền thống hữu bộ (TiểuTỳ Bá Sa )

A Tỳ Đàm trong truyền thống hữu bộ (TiểuTỳ Bá Sa )

TIỂU TỲ BÀ SA (VIBHASASASTRA)

Trữ lượng: 3 chương, 42 phẩm, 14 mục, 400 trang
Tác giả: Ca Chiên Diên Tử
Dịch giả: Tăng Già Bạt Trừng (Sanghavartin) [1]

“Nội dung giải thích A Tỳ Ðàm Bát Kiền Ðộ (Abhidharma-atthagantho) gồm các đề tài: Linh tinh, các Triền, các Trí, các Nghiệp, 4 Ðại, các Quyền, các Thiền và các Kiến”.

1.Giới thiệu(Tự A Tỳ Ðàm)

2. Tiểu chương:

Bàn về 3 triền và 98 tiềm miên (từ 1-15)

3. Giải Thập Môn Ðại chương(từ phẩm 16-42):

Bàn về Danh Sắc, cảnh giới của ý thức, 22 Quyền, 18 Giới, 12 Xứ, 5 Uẩn, 6 Giới, 4 Thánh đế, 4 Thiền, 4 Vô lượng tâm, 4 Vô sắc định, 4 Giải thoát, 8 Thiền, 3 Ðịnh, Tứ sanh,…

Trong luận thường nhắc tới Vasumitra nhưng không có nghĩa là trích dẫn ngài và điều này còn cho phép ta suy diễn là ngay từ lúc biên soạn luận này, giữa các ngài Vasumitra, Parsva hoặc các trưởng lão khác đã có những bất đồng tư tưởng và ý kiến của từng vị đã được nhắc đến ở đây kể cả danh tánh của họ.

Ở chương 32, phần giải về Tứ Thánh Ðế có ghi rằng đức Phật đã từng thuyết pháp bằng tiếng Tamil: “Trong ngôn ngữ Ðàm Di La, Nhân-Nịnh là Khổ Ðế, Di-Nịnh là Tập Ðế, Ðà-Phá là Diệt Ðế, Ðà-La-Phá là Ðạo Ðế. Ðấng Phật Ðà đã nói về cứu cánh diệt khổ như vậy”. Chưa hết, Phật còn dùng cả tiếng Miệt Lệ Sa (Mleccha) mọi rợ để trình bày Tứ Ðế: “Trong ngôn ngữ Miệt Lệ Sa, 4 Ðế được gọi là Ma Xá, Ðâu Xá, Tăng Xá Ma, Tát Bà Ða Cách Ty Lê la (hoặc La Tỳ Bỉ Lật). Ngài đã nói về cứu cánh diệt khổ như vậy”.

Tin khác

Cùng chuyên mục

error: Nội dung được bảo mật !!