(中文) Trích đoạn phát biểu của Ni sư. TS. Thích Nữ Như Nguyệt tại Hội nghị Sakyadhita 2017 – Hongkong (P.3)Trích đoạn phát biểu của Ni sư. TS. Thích Nữ Như Nguyệt tại Hội nghị Sadyadhita 2017 – Hongkong (P.3)

2122